Regulamin usług

Regulamin odnosi się do usług świadczonych przez: Silver Concept sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, usług dostępnych dla Pacjentów w formie elektronicznej (teleporady, e-recepty).

DEFINICJE

Przez użyte w regulaminie definicje rozumie się:

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego.

Usługodawca – SILVER CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP 5833458027 oraz REGON: 522946776.

Pacjent – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług za pośrednictwem portalu.

Usługa – usługa w zakresie konsultacji lekarskiej z możliwością wystawienia elektronicznej recepty lekarskiej, będąca przedmiotem umowy pomiędzy Usługodawcą a Pacjentem.

Elektroniczna usługa medyczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Pacjenta za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych na zasadach określonych w Regulaminie.

Umowa – umowa o świadczenie Usług w zakresie konsultacji lekarskiej z możliwością wystawienia elektronicznej recepty lekarskiej zawierana pomiędzy Usługodawcą a Pacjentem.

Formularz – formularz dostępny na stronie internetowej, wypełniany przez Pacjenta w celu zawarcia i wykonania Umowy o świadczenie Elektronicznej usługi medycznej, mający na celu zebranie danych Pacjenta niezbędnych do identyfikacji Pacjenta, zebrania informacji o stanie zdrowia Pacjenta, przebytych chorobach i przyjmowanych lekach przez Pacjenta, przebytym i trwającym leczeniu oraz innych niezbędnych danych wskazanych w Formularzu, a także do prowadzenia dokumentacji medycznej Pacjenta.

Cennik – cennik Usług, udostępniany Pacjentowi, za pośrednictwem Serwisu internetowego, przed zawarciem Umowy, określający wynagrodzenie należne Usługodawcy za świadczenie usługi.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Pacjent obowiązany jest do wprowadzania danych w formularzu zgodnych ze stanem faktycznym.
 2. Korzystanie z Elektronicznej usługi medycznej jest możliwe po zaakceptowaniu przez Pacjenta Regulaminu.
 3. Elektroniczna usługa medyczna jest realizowana po wypełnieniu przez Pacjenta Formularza i dokonaniu zapłaty.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość uzyskania od Pacjenta dodatkowych informacji m.in. wyników badań, dokumentacji medycznej niezbędnych do udzielenia elektronicznej usługi medycznej.
 5. Opłata za świadczenie Elektronicznej usługi medycznej jest zgodna z aktualnym cennikiem zamieszczonym na: www.feromedica.pl
 6. Akceptując Regulamin Pacjent zgadza się na świadczenie Usługi drogą elektroniczną.
 7. W przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia, Pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 w celu wezwania pogotowia ratunkowego lub udać się do najbliższej placówki służby zdrowia.

ZASADY ŚWIADCZENIA ELEKTRONICZNEJ USŁUGI MEDYCZNEJ

 1. W ramach Elektronicznej usługi medycznej Pacjent może otrzymać konsultację lekarską z możliwością wystawienia e-recepty, zwolnienia lekarskiego, e-skierowania bez osobistego kontaktu.
 2. Skorzystanie z elektronicznej usługi medycznej jest możliwe po wypełnieniu przez Pacjenta wszystkich wymaganych pól formularza i wskazania w nim zgodnych z prawdą danych i niezbędnych do jego identyfikacji oraz dokonaniu płatności zgodnie z cennikiem udostępnionym na stronie internetowej www.feromedica.pl.
 3. W formularzu Pacjent jest zobowiązany do podania informacji o swoim stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, przebytych chorobach, przebytym i trwającym leczeniu oraz inne dane w nim wskazane, które są konieczne do należytego wykonania usługi.
 4. Pacjent zobowiązany jest załączyć dokumentację medyczną potwierdzającą, iż wystawienie e- recepty jest niezbędne dla kontynuacji leczenia rozpoczętego przez Pacjenta, recepty wystawionej wcześniej na rzecz Pacjenta, jeżeli Usługodawca uzna to za konieczne do należytego wykonania Elektronicznej usługi
 5. Elektroniczna usługa medyczna udzielana w ciągu 4 godzin momentu wypełnienia Formularza oraz dokonania opłaty. W sytuacjach wyjątkowych w przypadku braku możliwości wykonania Elektronicznej usługi medycznej we wskazanym powyżej okresie, czas oczekiwania na wykonanie usługi może przedłużyć się do 12 godzin.

ZASADY ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW

 1. Umowa o świadczenie Elektronicznej usługi medycznej zawierana jest na zasadach określonych w Regulaminie poprzez:- wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól Formularza,
  – akceptację Regulaminu przez Pacjenta,
  – akceptację Polityki Prywatności przez Pacjenta,
  – dokonanie opłaty za świadczenie elektronicznej usługi medycznej zgodnie z cennikiem udostępnionym na stronie internetowej.
 2. Umowa o świadczenie Elektronicznej usługi medycznej zostaje zawarta na czas wykonania usługi.
 3. Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Elektronicznej usługi medycznej przysługuje Pacjentowi do czasu wykonania Elektronicznej usługi medycznej.
 4. Usługodawca może odstąpić od Umowy o świadczenie Elektronicznej usługi medycznej w przypadku naruszenia przez Pacjenta powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Pacjent, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W wypadku odstąpienia Pacjenta od umowy przed wykonaniem Elektronicznej usługi medycznej, opłata zostanie zwrócona Pacjentowi w terminie 14 dni na rachunek bankowy Pacjenta, z którego dokonano opłaty za świadczoną Elektroniczną usługę medyczną. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie należy przesłać na adres: drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@feromedica.pl

PŁATNOŚCI

 1. Pacjent dokonuje płatności zgodnie z Cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej.
 2. Podane ceny są cenami brutto i wiążą Pacjenta i Usługodawcę w chwili zawarcia umowy.
 3. Płatność dokonywana jest w chwili zawarcia Umowy, lecz przed wykonaniem Usługi przez Usługodawcę.
 4. Pacjent ma możliwość rezygnacji z Usługi po dokonaniu płatności, lecz przed jej wykonaniem przez Usługodawcę.
 5. Płatności realizowane są za pośrednictwem zewnętrznej usługi płatności internetowej, za pośrednictwem platformy payU.pl – PayU SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTÓW

 1. Pacjent jest zobowiązany do podania danych osobowych, które są niezbędne dla celów tworzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (jeżeli taka dokumentacja będzie prowadzona) oraz danych niezbędnych do kontaktu, w tym aktualnego adresu e-mail oraz aktywnego numeru telefonu.
 2. Pacjent akceptuje, że w niektórych przypadkach dla celu Elektronicznej usługi medycznej będzie konieczne podanie dodatkowych danych.
 3. Korzystanie z Elektronicznej usługi medycznej przez Pacjenta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na to, by uzyskane od niego informacje w ramach świadczenia Elektronicznej usługi medycznej zostały umieszczone w jego dokumentacji
 4. Pacjent zobowiązany jest do nieużywania zwrotów lub załączania treści o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, naruszającym dobra osobiste Usługodawcy lub osób trzecich.

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Usługodawca oraz Pacjent zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Podanie nieprawdziwych danych lub danych innej osoby może skutkować odpowiedzialnością prawną osoby dopuszczającej się naruszenia, zaś podanie nieprawdziwych lub nierzetelnych danych w Formularzu, może prowadzić do wystawienia niewłaściwej e-recepty i w konsekwencji stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia.
 3. Za szkody powstałe na skutek podania przez Pacjenta nieprawdziwych lub nierzetelnych danych w Formularzu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z USŁUGI TELEMEDYCZNEJ

 1. Elektroniczna usługa medyczna nie jest przeznaczona dla Pacjentów:- w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia,
  – wymagających hospitalizacji,
  – wymagających rozpoznania nowej jednostki chorobowej,
  – wymagających terapii farmakologicznej lekami z grupy opioidowych, benzodiazepin.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Pacjentom wskazanym w 1 korzystającym z Elektronicznej usługi medycznej wbrew obowiązującym przepisom prawa i zasadom określonym w Regulaminie

REKLAMACJE

Użytkownik kieruje reklamacje do Usługodawcy za pośrednictwem wiadomości email na adres mailowy: kontakt@feromedica.pl. Użytkownik w treści reklamacji powinien wskazać co najmniej następujące informacje: Dane identyfikacyjne (imię, nazwisko) oraz kontaktowe składającego reklamację, Opisać czego dotyczy reklamacja, Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej złożenia.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych adekwatną do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem ich z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub Usługodawca odpowiednio udostępnia np. następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

WYMOGI TECHNICZNE

Korzystanie z Serwisu internetowego wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: dostępu do komputera z systemem Windows lub Mac OS, urządzenia typu smartfon, tabletu z systemem Android lub iOS z dostępem do przeglądarki internetowej, Google Chrom, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Internet Explorer itp. w aktualnej wersji, aktywnego telefonu komórkowego oraz aktywnego adres e-mail, włączonej obsługi plików cookies.

PLIKI COOKIES

W celu optymalizacji treści dostępnych w Serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb Użytkownika, Usługodawca korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookies Użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z Serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż Użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies, o których szczegółowe informacje zapisane są w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie internetowym.

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy o świadczenie Elektronicznej usługi medycznej zawierane są zgodne z obowiązującym prawem.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w następujących przypadkach:- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  – okoliczności siły wyższej,
  – zmiany usług lub wprowadzenia nowych usług.
 3. Usługodawca poinformuje o wszelkich zmianach Regulaminu, za pośrednictwem strony internetowej.
 4. Postanowienia zmienionego Regulamin są wiążące dla Pacjenta, o ile ten nie wypowiedział Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeks cywilny, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawo autorskie, Ustawa o działalności leczniczej, Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa o prawach pacjenta.